Les principals novetats del Real Decret Llei 7/2019, de l’1 de març, que va entrar en vigor
el 6 de març del 2019 afecten als arrendaments d’habitatge i són els següents:

ARRENDAMENT HABITATGES QUE ES CELEBRIN A PARTIR 6  DE MARÇ 2019

Duració:

– Arrendador persona física: duració mínima 5 anys (abans 3 anys)
– Arrendador persona jurídica: duració mínima 7 anys (abans 3 anys)

Pròrroga: (en cas de que el propietari decideixi continuar l’arrendament)

– Arrendador persona física o jurídica: pròrroga mínima de 3 anys (abans 1 any)

Despeses contracte (honoraris per gestió immobiliària i formalització)

– Arrendador persona física: subjecte a pacte (aquest aspecte per tant no varia)
– Arrendador persona jurídica: a càrrec de l’arrendador

(fins ara qui satisfeia aquestes despeses era un punt subjecte a pacte)

Necessitat de l’arrendador: 

Com succeïa abans de la reforma de 2013, perquè procedeixi la resolució per necessitat de l’arrendador persona física, tal circumstància haurà de constar de forma expressa al contracte.

Així, un cop transcorregut el primer any de duració del contracte, no procedirà la pròrroga obligatòria del contracte quan, al moment de la seva celebració, s’hagués fet constar al mateix, de forma expressa, la necessitat per l’arrendador d’ocupar l’habitatge abans del transcurs de 5 anys per destinar-lo a habitatge permanent per ell mateix o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o pel seu cònjuge en els suposats de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial.

Fiança:

– En contractes de fins a 5/7 anys (depenent de qui sigui l’arrendador), les
garanties addicionals a la fiança legal podran ser com a màxim de dues
mensualitats. Per tant es podrà exigir 1 mensualitat com a fiança
legal i 2 mensualitats com a fiança complementària. (fins ara subjecte a l’acord
entre les parts, sense límits màxims)

Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP)

L’arrendament d’habitatges per a us permanent estarà exempt d’ITP (fins ara s’havia de
satisfer la quota corresponent, habitualment a càrrec de l’arrendatari)

Entrada en vigor

Aquestes normes entraran en vigor el  6 març del 2019 i per tant afectaran a
tots els contractes signats a partir d’aquesta data.
Contractes anteriors: Es seguiran regint per la normativa anterior