NOVA MANERA DE CALCULAR EL VALOR FISCAL DELS IMMOBLES EN LES TRANSMISSIONS I SUCCESSIONS. EL VALOR DE REFERÈNCIA

 

A partir del 1 de gener del 2022  quan es produeixi una venda o una herència d’un immoble l’Administració tributària considerarà que el valor de l’immoble adquirit o heretat és com a mínim, el nou “Valor de Referència” (VR).

Aquesta novetat té el seu origen en la Llei estatal 11/2021 que va acordar crear el “valor de referència” de tots els immobles de l’Estat espanyol, valor que té efectes a partir del primer de gener del 2022.

 

QÙE CANVIA?

Fins el 1 de gener del 2022 el valor que es fixava en una escriptura de venda o d’herència es presumia que era correcte i si l’Administració Tributària considerava que no ho era havia de provar-ho,  habitualment fent una taxació pericial.

La Llei 11/2021 el que fa és crear un nou valor que és elaborat pel Cadastre. Aquest nou valor s’anomena “Valor de referència”  i no coincideix amb el Valor Cadastral.

A partir del 1 de gener quan es produeixi una transmissió, sigui per venda o per herència, els contribuents hauran de pagar els corresponents impostos (Impost de Transmissions, Impost de Successions) en base al valor de referència, excepte si el valor declarat és més alt. O sigui, si el valor declarat és més alt que el valor de referència, s’hauran de pagar els impostos per valor declarat.

Per tant, a partir del 1 de gener, es presumeix que el valor de referència és el correcte i serà en el seu cas, el contribuent que haurà de demostrar que és erroni.

 

VIES PER RECÒRRER EL VALOR DE REFERÈNCIA

Les opcions que permet la nova llei són dues:

  1. Presentar l’autoliquidació del corresponent impost (I. Transmissions i Impost Successions) pagar-lo en base al valor de referència. A continuació demanar la rectificació de l’autoliquidació presentada i la devolució de la quantitat ingressada de forma indeguda. O sigui, demanar la devolució de la quantitat “excessiva” ja que es considera que el VR és incorrecte.

 

  1. Pagar els impostos en funció del valor que el contribuent considera correcte, encara que sigui inferior al Valor de Referència. Quan l’Administració Tributària li notifiqui al contribuent la liquidació  i la quota superior a pagar (que ho farà segur en base al valor de referència) el contribuent pot interposar el corresponent recurs. Compte, en aquest cas, la liquidació tributària amb la quota superior vindrà segurament acompanyada d’interessos de demora i possiblement una sanció.

 

En ambdós casos, si es vol discutir el valor de referència caldrà aportar la corresponent documentació per acreditar els seus errors sobre; estat conservació, superfície, usos, etc…   (fotos de l’immoble, informes pericials, factures de reparacions, plànols, etc…).