LLEI 5/2020 DE MESURES FISCALS, FINANCERES, ADMINISTRATIVES, DEL SECTOR PÚBLIC I DE CREACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LES INSTAL·LACIONS QUE INCIDEIXEN EN EL MEDI AMBIENT (publicada al DOGC de 30 abril 2020) 

 

Aquesta llei que abans es coneixia com la “LLei d’acompanyament dels Pressupostos” ha modificat alguns impostos. Són importants sobretot les modificacions en l’Impost de Successions que suposen un augment de la tributació en alguns casos  

 

IRPF

Puja el tram autonòmic de l’IRPF per aquells que tinguin una base imposable general superior als 90.000 euros.

Baixa la tributació per aquells menors de 65 anys que guanyin menys de 12.450 euros. Es fa a base de pujar el mínim personal de 5.550 a 6.150 euros.

 

IMPOST DE SUCCESSIONS

a.- Es recuperen els coeficients multiplicadors en funció del patrimoni de l’adquirent, encara que únicament si hereta un descendent, un ascendent o la parella (cònjuge o parella estable).

L’1 de gener de 2010 la Generalitat va eliminar els coeficients multiplicadors de la quota tributària de l’Impost de Successions en funció del patrimoni preexistent de l’hereu. Des d’aleshores es pagava en funció del grau de parentiu amb el difunt i de l’import heretat, amb independència de si qui heretava tenia més o menys patrimoni.

Ara s’ha reintroduit un coeficient multiplicador més alt, en funció del patrimoni de l’hereu o llegatari (a partir de 500.000 de patrimoni preexistent). Els fills, néts, pares i parelles que tinguin un patrimoni superior als 500.000,00 euros, pagaran entre un 10 i un 20 per cent més per heretar que si tinguessin un patrimoni inferior.

La resta d’hereus o legataris, és a dir, els que pertanyen al grup III (germans, oncles, nebots, sobres, joves i nores) i IV (cosins i amics o altres) mantenen el seu coeficient multiplicador amb independència del seu patrimoni previ.

 

b.-   Les bonificacions per parentesc de l’Impost existents fins ara pera  a la majoria de descendents directes es veuen reduïdes.

En concret, es mantenen les bonificacions per parentesc existents en els casos dels cònjuge o parella estable, i també en el cas dels descendents menors de 21 anys.

En canvi, els fills majors de 21 anys, nets, besnets, pares i avis  veuen reduïdes les bonificacions per parentesc de forma important, de forma que en definitiva tributaran més per aquest impost.

Una altra mesura que pot comportar un augment de la quota a pagar consisteix en que si un hereu opta per aplicar alguna de les bonificacions i reduccions “optatives”, excepte la reducció de l’habitatge habitual (per exemple, demana la reducció per heretar una empresa familiar) perdria totalment la bonificació per parentesc.

 

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

 

Bonificacions d’adquisicions per part d’empreses immobiliàries per revendre posteriorment:

Ja existeix una bonificació del 70% de la quota a ingressar en l’adquisició d’habitatges per part d’empreses immobiliàries amb la finalitat de revendre’ls. Aquesta bonificació es manté però el termini per revendre l’habitatge passa de 5 anys a 3 anys.

Tipus impositiu reduït adquisició habitatges per famílies monoparentals:

El tipus serà del 5% (en comptes del 10% que és el tipus general), sempre que la suma de les bases imposables totals familiars  (menys mínims personals i familiars) no passi  de 30.000,-€ (amb matisos depenent del nombre de fills).

Bonificació en les arres notarials que s’inscriguin al Registre de la Propietat:

Gaudeixen d’una bonificació del 100% (AJD) les escriptures en que es formalitzin els dipòsits d’arres penitencials  (article 621-8 del Codi civil de Catalunya que preveu que les arres es podran dipositar davant Notari i fer-se contar en el Registre de la Propietat).